Kvalitní překlad za rozumnou cenu

Naše ceny jsme postavili tak, aby naše služby byly pro Vás výhodné z hlediska poměru hodnoty a ceny.

Více najdete zde

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování překladatelských a korektorských služeb

(Podle § 273 odst. 1 zákona 513/1991 Sb.)

I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi objednavatelem a zhotovitelem.

Smlouva mezi objednavatelem a zhotovitelem vzniká na základě písemné objednávky, a to i formou eletronické pošty a formou elektronických objednávkových formulářů (dále jen objednávka).

Objednávkou zákazník zároveň akceptuje tyto Všeobecné obchodní podmínky. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran.

II. Objednávka a vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi objednavatelem a zhotovitelem vzniká zasláním objednávky objednavatelem a jejím potvrzením ze strany zhotovitele nebo zasláním nabídky zhotovitelem a jejím potvrzením objednavatelem.

Předání objednávky je eletronickou formou ve formátu MS Word nebo MS Excel, pokud není dohodnuto jinak.

Každá jednotlivá objednávka musí obsahovat datum a čas požadovaného doručení zakázky a jasně formulovanou specifikaci překladu.

III. Podmínky dodání a převzetí objednávky

Dodání vyhotoveného překladu objednavateli probíhá elektronickou formou ve formátu MS Word nebo MS Excel, pokud není dohodnuto jinak.

Doba vyhotovení překladu nebo korektury je 5 pracovních dnů při rozsahu do 10 normostran. V případě zájmu je možné vyhotovit překlad či korekturu expresně za příplatek (do druhého dne +100% z celkové ceny zakázky, do tří pracovních dnů +75% z celkové ceny zakázky, do čtyř pracovních dnů +50% z celkové ceny zakázky).

Doba vyhotovení překladu nebo korektury většího rozsahu je stanovena při sjednání zakázky.

Zhotovitel je oprávěn z kapacitních nebo jinách důvodů odmítnout, což objednavateli neprodleně oznámí.

Objednavatel nebo pověřený pracovník objednavatele je povinen zhotoviteli bezprostředně písemně potvrdit obdržení zakázky. Pokud objednavatel tuto povinnost nesplní ani ve lhůtě 24 hodin po uplynutí termínu předání zakázky neurguje dodání zakázky, má zhotovitel za to, že objednavatel zakázku řádně a včas obdržel.

Zakázka není dodána opožděně, jestliže zhotovitel dodá na základě urgence objednavateli opět zakázku a zároveň prokáže, že již jednou zakázku objednavateli odeslal.

V případě, že vyhotovenou zakázku nebude možno doručit ze závažných důvodů požadovaným způsobem, je zhotovitel oprávněn zvolit náhradní způsob doručení na náklad objednavatele. Zhotovitel je povinen na tuto okolnost upozornit objednavatele.

IV. Cenové podmínky

Ceny se řídí aktuálním ceníkem zhotovitele, který obsahuje informace ohledně způsobu výpočtu výsledné ceny zakázky.

Minimální jednorázovou účtovanou jednotkou je jedna normostrana a kalkulace se provádí z poskytnutého textu.

K celkové ceně za překlad lze účtovat příplatky za odbornost textu nebo expresní vyhotovení.

Veškeré případné slevy na ceníkové ceny musí být mezi objednavatelem a poskytovatelem dojednány před zahájením plnění ze strany zhotovitele.

V. Formát zakázek

Objednavateli je účtována základní sazba v případě, že výchozím textem je běžný, srozumitelný, dobře čitelný text ve standartním formátu bez zvláštních grafických úprav.

U textů v graficky náročnějších formátech nebo u špatně čitelných textů může zhotovitel požadovat prodloužení termínu pro vypracování zakázky nebo je oprávněn účtovat příplatek.

VI. Konzultace odborné terminologie

V zájmu poskytnutí překladatelských služeb v nejvyšší možné kvalitě je poskytovatel oprávněn konzultovat s objednavatelem terminologické a faktické aspekty překládaného textu a v případě potřeby si vyžádat doplňující informace.

VII. Reklamace

Nedostatky poskytnutých služeb lze reklamovat nejpozději do dvou týdnů od data jejich předání. Reklamace je uplatňována vždy písemně a musí obsahovat specifikaci zakázky, důvod reklamace, množství a přesný popis charakteru vad. Na pozdější nebo nejasně formulované reklamace nebude brán zřetel a nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají. Reklamace nemá odkladný účinek na povinnost objednavatele řádně a včas uhradit fakturu.

VIII. Důvěrnost informací

Poskytovatel se zavazuje uchovat v tajnosti obsah všech jednání spojených s předmětem plnění a dále se zavazuje považovat všechny materiály, které mu budou poskytnuty objednavatelem za přísně důvěrné.

IX. Platební podmínky

Fakturace probíhá při převzetí díla, pokud není dohodnuto jinak.

Faktury jsou splatné do 14 dnů od data vystavení a objednavatel je povinen fakturu uhradit bezhotovostně na účet zhotovitele nebo hotově oproti příjmovému dokladu.

V případě neuhrazení faktury v době splatnosti a následném obdržení první výzvy o neuhrazení je objednavatel povinen hradit za dobu prodlení úrok ve výši 0,1% z celkové částky za každý započatý den prodlení.

X. Závěr

Tyto Všeobecné podmínky jsou, není-li smluvně písemně sjednáno jinak mezi objednavatelem a poskytovatelem, platné a závazné.

Služby